Newsletter

 

    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2021
Zarządu BEL-POL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 30.11.2021r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Newslettera na stronie www.wszystko-do-okien.pl
 prowadzonego przez BEL-POL Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

Regulamin Newsletter obowiązuje od 01.12.2021r.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi „Newsletter” na stronie www.wszystko-do-okien.pl przez BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455, nr rejestrowy BDO 000101503.

 1. Definicje

BEL-POL - BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455, nr rejestrowy BDO 000101503, telefon do kontaktu (74)8563830.

Sklep – sklep internetowy www.wszystko-do-okien.pl czyli prowadzony przez BEL-POL sklep internetowy, dostępny pod adresem www.wszystko-do-okien.pl

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez BEL-POL na rzecz Usługobiorcy.

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.

 

Newsletter – stanowi usługę elektroniczną polegającą na dystrybucji świadczonej przez                   BEL-POL za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego w szczególności informacje o towarach, nowościach, zniżkach i promocjach w BEL-POL.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa:
 3. warunki techniczne niezbędne do korzystania z Newslettera;
 4. zasady korzystania z Newslettera.
 5. Do korzystania z usługi Newslettera niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

III. Zasady korzystania z Newslettera

 1. Z Newslettera może korzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej. W przypadku gdy Usługobiorcą jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby, zobowiązuje się ona do uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (zwana dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na żądanie BEL-POL.
 2. Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 3. Usługa Newsletter, świadczona jest na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje ona otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili swój adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług BEL-POL oraz podmiotów trzecich, z którymi BEL-POL współpracuje w szczególności o towarach, nowościach, zniżkach i akcjach marketingowych.
 4. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po:
 5. udostepnieniu swojego adres e-mail w odpowiednim polu na stronie internetowej BEL-POL pod adresem wszystko-do-okien.pl lub zaznaczeniu odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymania informacji handlowych przy składaniu zamówienia lub założenia konta w Sklepie pod adresem www.wszystko-do-okien.pl oraz
 6. zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu (w tym poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez BEL-POL na adres e-mailowy podany przez Usługobiorcę)
 7. Usługa Newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.
 8. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony.
 9. Usługobiorca może z niej zrezygnować w każdym czasie, w szczególności poprzez:
 10. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w pierwszej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w związku z rejestracją do usługi Newsletter lub
 11. kliknięcie w odpowiedni przycisk na stronie BEL-POL pod adresem www.wszystko-do-okien.pl
 12. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest BEL - POL sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, KRS 0000136320.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie do przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez BEL-POL Sp. z o.o.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi.
 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do przekazywania ofert marketingowych i informacji handlowych.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w BEL-POL sp. z o.o., adres e-mail: [email protected].
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. Postanowienia końcowe
 12. BEL-POL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką w szczególności jest:
 • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 • konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Newslettera;
 • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
 • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
 • przeciwdziałanie nadużyciom;
 • siły wyższej;
 • w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania usługi Newlettera.
 1. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej www.wszystko-do-okien.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 2. Korzystanie przez Usługobiorcę z usługi Newslettera po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BEL-POL p informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej droga elektroniczną stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych.
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług BEL-POL korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce cookies.
 6. Część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną.


Załącznik nr 1

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną                           (t.j. Dz.U. 2020r. poz 344) BEL-POL informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej droga elektroniczną.

Informacje te wskazują zagrożenia, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie, jednak winny być brane pod uwagę przez Usługobiorcę, pomimo stosowania przez BEL-POL środków zabezpieczających przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń, o których mowa powyżej należą między innymi:

 • spam – niechciane, niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane do wielu odbiorców;
 • oprogramowanie szpiegujące (tzw. spyware) – programy komputerowe, których celem jest gromadzenie informacji o użytkowniku oraz przesyłanie danych i informacji użytkownika lub o użytkowniku bez jego wiedzy autorowi programu lub innej osobie[1].
 • Phishing – metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania)[2];
 • Hacking– zachowanie polegające na nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do informacji w wyniku przełamania systemu zabezpieczeń[3];
 • Malware (skrót od “malicious software”) jest uważany za uciążliwy lub szkodliwy typ oprogramowania, który ma na celu potajemnie uzyskać dostęp do urządzenia bez wiedzy użytkownika. Rodzaje złośliwego oprogramowanie obejmują oprogramowanie szpiegujące (spyware), adware, phishing, wirusy, trojany, rootkity, zagrożenia typu ransomware oraz porywaczy przeglądarki[4].

Aby uniknąć ww. zagrożeń przede wszystkim:

 • należy zaopatrzyć swój komputer oraz inne urządzenia elektroniczne, które Usługobiorca wykorzystuj podłączając się do Internetu, w program antywirusowy z aktualną bazą wirusów;
 • nie należy otwierać załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 • nie należy przesyłać mailowo żadnych loginów i haseł;
 • należy mieć włączoną zaporę sieciową tzw. firewall;
 • należy regularnie aktualizować używane przeglądarki internetowe, system oraz oprogramowanie.

BEL-POL, działając stosownie do z art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020r. poz 344) informuje, że funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez      BEL-POL do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca określone zostały w Polityce cookies zamieszczonej na stronie internetowej BEL-POL.


[1] Bezpieczeństwo finansowe w bakowości elektronicznej – przestępstwa związane z bankowością elektroniczną. Komisja Nadzoru Finansowego s. 7 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Bezp_finansowe_39005.pdf

[2] Bezpieczeństwo finansowe w bakowości elektronicznej – przestępstwa związane z bankowością elektroniczną. Komisja Nadzoru Finansowego s. 7 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Bezp_finansowe_39005.pdf

[3] Bezpieczeństwo finansowe w bakowości elektronicznej – przestępstwa związane z bankowością elektroniczną. Komisja Nadzoru Finansowego s. 7 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Bezp_finansowe_39005.pdf

[4] https://www.avast.com/pl-pl/c-malware

Copyright © 2024 Wszystko do okien | Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Graff

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.