Reklamacje


 1. Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi


 1. 1. BEL-POL odpowiada wobec Kupującego za wady towarów - niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorcy Konsumenta na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 2. 2. W przypadku uszkodzenia zamówionego towaru w czasie transportu do Klienta lub przesłania towarów z wadą fabryczną Klient może odesłać zakupiony towar do BEL-POL. Reklamowany towar Klient przesyła na adres BEL-POL ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica oraz formularzem reklamacji (kliknij aby pobrać formularz). Wzór formularza reklamacji stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po spełnieniu warunków określonych w pkt. VII ppkt. 7 niniejszego regulaminu.
 4. 4. BEL-POL ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez 2 (dwa) lata od daty dostawy towarów.
 5. 5. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji i wymagają uzupełnienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez BEL-POL je uzupełnić. Nieistotne dla rozpoznania reklamacji informacje Klient może uzupełnić w trakcie jej rozpoznawania.
 6. 6. W razie niezajęcia przez BEL-POL stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zgłoszenia, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez BEL-POL za zasadną.
 7. 7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną BEL-POL zwróci Klientowi równowartość poniesionych przez Klienta kosztów zwrotu towaru.
 8. 8. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności BEL-POL będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, BEL-POL zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru oraz kosztów dostawy, lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, wyda mu inny dostępny w sklepie towar. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. 9. W przypadku zgody Klienta na wymianę towaru zgodnie z pkt. 8 powyżej koszt ponownej dostawy towaru ponosi BEL-POL.
 10. 10. Klient nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność BEL-POL z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do uprawnienia Klienta do wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo naprawienia towaru poprzez usunięcie wad. W pozostałym zakresie odpowiedzialność BEL-POL z tytułu rękojmi za wady towaru w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność BEL-POL za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za nabycie danego towaru.
 11. 11. Reklamacje zgłaszane po upływie dwóch lat od dnia dostawy towaru nie podlegają rozpatrzeniu. Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w terminie 14 dni od dnia dostawy i nie zawiadomił niezwłocznie BEL-POL o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił BEL-POL niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. 12. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego pkt. IX nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających towary jako Konsumenci lub Przedsiębiorcy Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

Pobierz wzór formularza reklamacji


Copyright © 2024 Wszystko do okien | Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Graff

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.